فکرم

بخندیم اما سرمایه ی خنده ی ما گریه ی دیگران نباشد